شماره حساب های بانکی
اطلاعات حساب ها و فرم ثبت فیش واریزی
تمامی اطلاعات حساب های بانکی در این بخش درج شده است. همچنین لازم به ذکر است پس از پرداخت مبلغ مورد نظر خود، می بایست اطلاعات پرداخت خود را توسط فرم زیر در سایت ثبت کنید و تایید آن را دریافت کنید.

نام بانک

شماره کارت

شماره حساب

ملت ۶۱۰۴-۳۳۷۸-۵۲۲۷-۵۳۰۲ ۴۵۳۹۱۱۴۲۶۲
ملی ۶۰۳۷-۹۹۷۴-۹۹۶۸-۹۹۳۴ ۰۲۰۵۸۹۳۰۲۵۰۰۹
تمامی حساب های موجود به نام مجتبی گل نوری می باشند.
شما همچنین می توانید اطلاعات درخواست شده موجود در فرم زیر را به آدرس ایمیل: admin@nullsoft.ir ارسال کنید.
نحوه پرداخت:
واریز شده به بانک:
تاریخ واریز:  
مبلغ واریز شده (ریال):
کد شعبه یا کد رهگیر:  
شماره فیش یا شماره کارت: